در اجراى مصوبه ی هیات مدیره خانه صمت استان کرمان و با توجه به اهمیت کمیسیون ها در بهره مندی از خرد جمعی در دستیابی به اهداف اساسنامه ای، آيين نامه ى نحوه ى تشكيل و فعاليت كميسيون هاى تخصصى خانه  به شرح ذيل ابلاغ می گردد:

فصل اول:

تعداد و عناوين كميسيون ها

ماده ١- تشکیل كميسيون های تخصصی خانه با عناوين برشمرده ذيل با توجه به مواد اين آئين نامه امکان پذیر است:

الف – كميسيون بهره وری و بهبود فضای کسب و کار

ب – كميسيون معادن

ج – كميسيون صنایع

تبصره: ایجاد کمیسیون های دیگر با رعایت مواد این آئین نامه و اصلاحات بعدی، بنا به اقتضاء، پس از تصویب هیات مدیره خانه ممکن خواهد بود.

 

فصل دوم:

وظايف و محدوده فعاليت كميسيون ها

ماده ٢- حدود وظايف، اهداف و محدوده ى فعاليت كميسيون هاى سه گانه ى مذكور در ماده ى ١، با ملاحظه ارتباط آنها با عنوان، در هر كميسيون به شكل جداگانه تعیین و پس از تصويب توسط هيات مديره ى خانه، به اجراء گذاشته می شود.

 

فصل سوم:

شکل گیری و رسمیت جلسات کمیسیون ها

ماده ۳- هر کمیسیون با عضویت حداقل ۹ نفر داوطلب از بین اعضای خانه، به عنوان اعضاء اصلی، ایجاد می شود.

ماده ۴- به غیر از اعضای اصلی کمیسیون ها افراد زیر نیز می توانند به تشخیص هیات رئیسه هر کمیسیون در جلسات آن شرکت نمایند.

۴-۱       نمایندگان سایر تشکل ها که فعالیت تشکل ایشان با موضوع کمیسیون مرتبط باشد؛

۴-۲       نمایندگان سازمان های دولتی، مرتبط با موضوع کمیسیون؛

۴-۳       کارشناسان و مشاوران و افراد صاحب نظر مرتبط با موضوع کمیسیون ها بنا به دعوت هیات رئیسه کمیسیون ها با رعایت ماده ۹ این آئین نامه.

  

فصل چهارم:

انتخابات هیات رئیسه و دبیر کمیسیون ها

ماده ۵- ریاست اولین جلسه کمیسیون و جلسات دیگری که مربوط به انتخابات هیات رئیسه کمیسیون باشد با عضو هیات مدیره خانه حاضر در جلسه می باشد.

ماده ۶- در اولین جلسه کمیسیون از میان اعضاء داوطلب برای حضور در هیات رئیسه، یک نفر با بالاترین رای ماخوذه به عنوان رئیس و ۱ نفر با  رتبه بعدی به عنوان نائب رئیس انتخاب می شوند. بالاترین دارنده رای از میان داوطلبین سمت دبیری نیز به همین عنوان برگزیده و در مجموع هیات رئیسه کمیسیون را تشکیل خواهند داد. اعضاء علی البدل ریاست و دبیری برای هر سمت یک نفر از حائزین رتبه های مرتبه ی بعدی خواهند بود.

ماده ۷- در صورت فوت یا  استعفا یا خروج هر یک از اعضاء هیات رئیسه، به دلیل غیبت در سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب در یک سال، عضو علی البدل جایگزین عضو خارج شده خواهد شد.

  

فصل پنجم:

ماده ۸-. وظایف و اختیارات کمیسیون ها عبارت است از:

۸-۱       تدوین برنامه عملیاتی هر کمیسیون بر اساس ماموریت تعین شده و اسناد بالاسری خانه؛

۸-۲       فعال کردن انجمن های همگن خانه استان در کارگروه های تخصصی ذیل هر کمیسیون؛

۸-۳       بررسی طرح ها و پیشنهادهایی که هیات مدیره خانه جهت کارشناسی و ارائه نظر به کمیسیون ارجاع می نماید و ارائه نظرات و پیشنهادهایی که می تواند هیات مدیره را در اداره موفق تر خانه و نیل به اهداف یاری نماید؛

۸-۴       ارائه نظر در باره طرحها و لوایحی که در دولت و مجلس مطرح و نتیجه آن به وظایف هر کمیسیون مربوط می شود؛

۸-۵       بررسی، ابلاغ و دعوت به رعایت عمومی آیین نامه ها و دستور العملهایی که از سوی دولت و دستگاههای اجرایی مصوب می شود؛

تبصره: نحوه اداره کارگروه های موضوع بند ۲ این ماده و ارتباط سازمانی آن با کمیسیون ها توسط هیات رئیسه هر کمیسیون تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹- در صورتیکه بررسی و اخذ تصمیم درباره طرح یا پیشنهاد واصله به کمیسیون منوط به بررسی کارشناسانه تر باشد رئیس کمیسیون می تواند کارشناس یا کارشناسانی  را برای این منظور به خدمت بگیرد. هیات رئیسه کمیسیون کارشناس یا کارشناسان مورد نظر کمیسیون را از طریق دبیرکل با هزینه خانه، بر اساس بودجه مصوب کمیسیون، به خدمت خواهد گرفت.

ماده ۱۰- عملکرد کمیسیون ها با استفاده از مدلهای استاندارد بصورت مستمر ارزیابی خواهد گردید و نتایج آن به هیات مدیره خانه اعلام خواهد شد. در صورتیکه عملکرد برخی کمیسیونها ضعیف ارزیابی شود هیات مدیره تصمیمات لازم را جهت اصلاح عملکرد آن کمیسیون اتخاذ می نماید.

  

فصل ششم:

رسمیت جلسه و وظایف هیات رئیسه

ماده ۱۱- جلسات عادی و فوق العاده هر کمیسیون با حضور دست کم یکی از اعضاء هیات رئیسه و تعدادی از اعضاء که به اتفاق نصف به علاوه یک اعضاء اصلی را شامل شوند رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۲- جلسات عادی کمیسیون ها هر سه ماه یکبار و جلسات فوق العاده آن در هر زمان به دعوت هیات رئیسه تشکیل خواهد شد. دبیر هر کمیسیون موظف است با تصویب هیات رئیسه کمیسیون در ابتدای هر دوره تقویم سالانه برگزاری جلسات عادی کمیسیون را تهیه و به کلیه اعضاء اصلی ابلاغ نماید.

ماده ۱۳- دعوتنامه جلسات کمیسیون همراه با ذکر دستور جلسه باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جلسه از طریق دعوتنامه کتبی و یا از طریق پست الکترونیک برای اعضاء ارسال گردد.

ماده ۱۴وظایف هیات رئیسه:

۱۴-۱     تعیین تاریخ و تشکیل جلسات کمیسیون؛

۱۴-۲     اداره جلسات کمیسیون؛

۱۴-۳     تقسیم کار کمیسیون برای انجام بهتر وظایف و برنامه ریزی در کارگروه های ذیل هر کمیسیون؛

۱۴-۴     دریافت پیشنهادها برای تعیین دستور جلسات و ارائه آن به کمیسیون؛

۱۴-۵     رسیدگی به درخواست شرکت افراد غیر عضو کمیسون در جلسات و دعوت از آنها توسط دبیر؛

۱۴-۶     انجام رای گیری در مورد موضوعات مطروحه در کمیسیون و پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه؛

۱۴-۷     گزینش کارشناس یا کارشناسان مورد نیاز کمیسیون؛

۱۴-۸     ارجاع کار به دبیر کمیسیون ها در محدوده وظایف ایشان و نظارت بر آن؛

۱۴-۹     دفاع از تصمیمات کمیسیون در هیات مدیره خانه؛

۱۴-۱۰    ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره  در دوره های شش ماهه؛

۱۴-۱۱    انجام سایر اموری که به افزایش اثربخشی کارگروه های ذیل کمیسیون منجر شود.

 

فصل هفتم:

حدود اختیارات و وظایف دبیر کمیسیون ها

ماده ۱۵- وظایف دبیر کمیسیون ها به شرح زیر است:

۱۵-۱     انجام وظیفه در هیات رئیسه کمیسیون؛

۱۵-۲     انجام امور اجرایی کمیسیون؛

۱۵-۳     تهیه صورت جلسات و فهرست اعضاء حاضر در جلسات کمیسیون و ارائه یک نسخه از آن به دبیرکل؛

۱۵-۴     تنظیم تاریخ تشکیل جلسات عادی کمیسیون و ارائه گزارش پیشرفت کار به کمیسیون؛

۱۵-۵     ارسال دستور جلسات و دعوتنامه کمیسیون به اعضاء و مهمانان؛

۱۵-۶     گردآوری اطلاعات و تهیه گزارش های مورد نیاز کمیسیون با همکاری کارشناسان و مشاورین.

 

 فصل هشتم:

تصمیمات کمیسیون ها

ماده ۱۶- تصمیمات هر کمیسیون بر اساس رای گیری و با رای موافق اکثریت نسبی اعضا حاضر در جلسه معتبر می باشد.

تبصره ۱: تصمیمات کمیسیون ها هیچگاه نباید بر خلاف اهداف و وظایف اساسنامه ای خانه باشد.

تبصره ۲: تشخیص مغایرت های موضوع تبصره ۱ این ماده، به عهده هیات مدیره خانه می باشد.

ماده ۱۷-  تصمیمات متخذه در کمیسیون ها توسط دبیرکل برای تایید در هیات مدیره خانه در اولین جلسه هیات مدیره طرح و پس از تصویب توسط مرجع اخیر با نظارت دبیر کل به موقع اجراء گذاشته می شود.

ماده ۱۸- در صورتیکه تصمیمات کمیسیونها ناقض اساسنامه یا برنامه های مصوب خانه باشد و یا مورد تایید هیات مدیره خانه قرارنگیرد، موضوع در یک جلسه تلفیقی با حضور هیات مدیره و روسای کمیسیونها مورد بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم نهایی قرار می گیرد.

تبصره: رای نهایی در باره تصمیمات کمیسیون ها همواره از جانب هیات مدیره خانه صادر خواهد شد.

ماده ۱۹- این آیین نامه در ۸ فصل و ۱۹ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۷/۹/۹۷ به تصویب هیات مدیره خانه رسید.