اعضای هیات مدیره خانه صمت استان کرمان

آقای جلیل کاربخش راوری

سمت : رئیس هیات مدیره

آقای علی ناروئی

سمت : نائب رئیس

آقای سید حسین مهاجرانی

سمت : خزانه دار

آقای جواد شارعی حداد زاده

سمت : عضو اصلی

آقای سعید فخاران

سمت : عضو اصلی

 

 

 

آقای کیان سیدی

سمت : دبیر کل

 

آقای مظفر محمدی

سمت : بازرس