آخرین وضعیت: تایید مجمع هیئت موسس در حال برگزاری هیات مدیره