اعضای هیات مدیره:

  • منصور ترابی ( رئیس هیات مدیره )
  • سعید علیپور مقدم (نایب رئیس هیات مدیره )
  • مریم غفاری (دبیر)
  • محمد ضیا ابراهیمی (خزانه دار)
  • مهدی نعمت (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری