اعضای هیات مدیره:

  • اطهره حسامی ( رئیس هیات مدیره )
  • سحر انجم شعاع (نایب رئیس هیات مدیره )
  • محمد انجم شعاع (عضو اصلی)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری