* ارایه محصولات و خدمات اعضا در سایت تحت عنوان (وندور لیست ملی)

* تبلیغ محصولات و خدمات اعضا در سایت

* ایجاد دایره المعارف مدیران کرمان درسایت

* دعوت از مسوولین برای بررسی و حل مشکل اعضاء

* خدمات آموزشی تخصصی با تخفیف ویژه

* اخذ تخفیف از نمایشگاه های داخلی و خارجی طرف قرارداد با خانه

* انعکاس اخبار و فعالیت های اعضا در بخش خبری سایت

* اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط با مشتریان عمده دولتی یا شبه دولتی جهت بازاریابی تولیدات داخلی

* اطلاع رسانی درباره خدمات خانه شامل مشاوره و مساعدت در رفع موانع تولید و بروکراسی های های اداری

* اخذ تخفیف ویژه از نشریات و سایر رسانه ها و تبلیغات شهری جهت درج تبلیغات

* ارتباط با واحد های دانشگاهی جهت ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه با همراهی انجمن های تخصصی زیرمجموعه خانه

* ارتباط با متخصصین و نیروهای نخبه

* حضور در جشنواره های استانی وملی برای کسب جوایز واحد های برتر

* ایجاد راهکارهای نوین در جهت ارتباط با تامین کنندگان

* استفاده از سیمنارها و همایش های علمی و دانشگاهی

* اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها