تصویر پروانه:

 

اعضای هیات مدیره:

  • محمد رضا نعمت اللهی ( رئیس هیات مدیره )
  • مهدی ضیاء ابراهیمی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • علیرضا صحبتی (دبیر)
  • ابوالقاسم وثوق (خزانه دار)
  • علی اکبر مشرفی (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری