تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • کامشاد کاویانی (رئیس هیات مدیره )
  • هوشنگ نوری (نایب رئیس هیات مدیره )
  • مهدی هاشمی (دبیر)
  • حامد عادلی (خزانه دار)
  • امیر خسرو شهریاری (عضو اصلی هیات مدیره)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری