تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • جواد شارعی حداد زاده ( رئیس هیات مدیره )
  • علی محمودیان (نایب رئیس هیات مدیره )
  • معین شارعی حداد زاده (دبیر)
  • علی باقری (خزانه دار )
  • عباس باقری (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری