تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • سید محمد باقر مصطفوی (رئیس هیات مدیره )
  • مالک بحرینی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • حسین محمدیان (دبیر)
  • احمد زارعی جلال آبادی (خزانه دار )
  • محمد رضا انجم شعاع (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری