تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • سعید فخاران (رئیس هیات مدیره )
  • مظفر محمدی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • سینا فخاران (دبیر)
  • جواد سلطانی (خزانه دار)
  • محمد مهدی علم خانی (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری