تصویر پروانه :

اعضای هیات مدیره:

  • اباذر خواجوئی (رئیس هیات مدیره )
  • علیرضا محمدی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • علی افضلی نیا (خزانه دار )
  • مجید رضایی لری (دبیر)
  • محمد امانی (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری