صنعت کارخانه سازی و توجه به زنجیره ارزش صنایع تولید ماشین سازی، تجهیزات و خطوط تولید یکی از استراتژی های وزارت صمت/ تشکیل میز زنجیره ارزش صنعت کارخانه سازی درکنار میز تعمیق ساخت داخل

صادقی نیارکی گفت: یکی از زنجیره هایی که ما در وزارت صنعت دنبال می کنیم ، زنجیره تامین ماشین الات و تجهیزات است که اسم آن صنعت کارخانه سازی است، کارخانه سازی می تواند موتور …