هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در استان آذر بایجان شرقی برگذار می شود.

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در استان آذر بایجان شرقی برگذار می شود.به گزارش روابط عمومی خانه صمت کرمان استان آذر بایجان شرقی از سال 93 به طور مستمر نسبت به برگزاری نمایشگاه …