مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در جلسه مجمع هیات موسس و انتخابات هیات مدیره انجمن کود وسم استان کرمان منصور ترابی (شرکت کاواندیش شیمی کرمان)به سمت رییس هیات مدیره …