سومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۱/۳۰

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری سومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه تعداد 5پرونده بررسی شد که از این تعداد 1پرونده مرتبط با حوزه اداره توزیع نیروی برق شمال ، 1 تعداد مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی ،1 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و 2 پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی بود که در این جلسه تعداد5 پرونده جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد