چهارمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۲/۰۴

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری چهارمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

کیان سیدی دبیرکل خانه صمت استان گفت : در این کارگروه تعداد 9 پرونده بررسی شد که از این تعداد 6 پرونده مرتبط با حوزه تسهیلات بانکی،3 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل تامین اجتماعی ،1 پرونده مرتبط با حوزه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و 1پرونده مرتبط با حوزه امور مالیاتی بود که در این جلسه تعداد 9  پرونده جهت گرفتن مصوبات لازم به کارگروه آتی ارسال خواهد شد