جلسه دبیران انجمن های تخصصی خانه صمت استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۱۹

 

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان نخستین جلسه دبیران انجمن های تخصصی  استان کرمان در سال 1401  در محل ساختمان شماره دو خانه صمت استان برگزار گردید.