دکتر سعید عمرانی رییس کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون قضاییدادستان کل کشور

تاریخ انتشار:
۱۴۰۲/۰۲/۲۰

دکتر سعید عمرانی رییس کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون قضایی دادستان کل کشور
کسی که در این مملکت وارد حوزه کارافرینی و تولید می شود عاشق است زیرا اگر عاشق نبودند می توانستند با این پول بسیار خوش باشند اما دغدغه مردم دارند کسی که سرمایه گذاری می کند و معیشت عده زیادی را تامین می کند فرد مقدسی است هر استانی باید یک پارک صنعت درست کند و کسی که سرمایه گذار ایت تندیسش ساخته شده و در آن پارک به نمایش گذاشته شود