• مشاوره امور بیمه و تامین اجتماعی :
  • سعید جمشیدی جم

 

  • مشاوره امور کار :
  • سعید جمشیدی جم

 

  • مشاوره امور مالیاتی :
  • محمد حسین قربانی 
  • سید مرتضی حیدری 

 

  • مشاور امور بانکی :
  • اسماعیل گویا 
  •  سیدمحمد آیت الهی موسوی