آدرس : کرمان – بلوار شهید عباسپور – میدان عاشورا – سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان – خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان

کد پستی : 7614656396

شماره تلفن : 32715799-034

فاکس  : 32725798-034

آدرس پست الکترونیکی : khanehsmt@yahoo.com

 

 فرم تماس با ما: