آدرس : ساختمان شماره 1 : کرمان، بلوار شهید عباسپور، میدان عاشورا، سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان، خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمان

کدپستی: 7614656396
شماره تماس : 32715799-34-98+
فاکس: 32725798-34-98+ 

 آدرس پست الکترونیکی واحد دبیرخانه : khanehsmt@yahoo.com                                

ساختمان شماره ۲: «دفتر کمیسیون‌ها و تشکل‌ها»، کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۱۲، کوچه پنجم سمت راست، خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

کدپستی: 7618855498
شماره تماس : 6167-3211-34-98+
98-34-3211-1574+

آدرس پست الکترونیکی واحد روابط عمومی : infokrhim@gmail.com

  ارتباط با ما: