در اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰ / ۰۱ / ۲۱ مورخ ۱۲ / ۰۷ / ۷۷ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی ، تقویت و مؤثرسازی نقش انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آن ها و وزارتخانه های ذیربط به خصوص وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر مؤسسات ، خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان که از این پس در این اساسنامه “خانه” نامیده می شود و غیرسیاسی و غیرانتفاعی است ، تأسیس می شود تا طبق مفاد این اساسنامه و در چهارچوب مقررات حاکم شروع به کار نموده و اداره خواهد شد .

خانه صمت استان کرمان با این آگاهی که توسعه اقتصادی در گستره صنعت و معدن در گرو ارتباط موثر و کارا بین بنگاه های اقتصادی همگن از یکسو و سازمان های دولتی از سوی دیگر است، جهت برنامه های عملیاتی و تلاش خود را بر ایجاد هم افزایی بین اعضاء در انجمن های همگن و همکاری صمیمانه این نهاد با سازمان ها و دوایر دولتی متمرکز نموده است.
گسترش خانه صمت و تحقق اهداف آن با حضور موثر و مشتاقانه تمام خانواده صنعت و معدن آرزویی در دسترس است و با این دیدگاه خانه صمت حضور شما را در کانون خود همواره گرامی می دارد.