تصویر پروانه :

اعضای هیات مدیره:

  • محمدحسین بنی اسدزاده (رئیس هیات مدیره )
  • مهدی ابراهیمی  (نایب رئیس هیات مدیره )
  • لقمان نعمت (عضو اصلی هیات مدیره )
  • محمدرضا محمودآبادی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • علیرضا میرزائی (خزانه دار)
  • مجید شکوریان ( دبیر)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت