تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • محمد امینیان (رئیس هیات مدیره )
  • حامد بدرآبادی ( نایب رئیس اول هیات مدیره )
  • اکبر حیدری پور (نایب رئیس دوم هیات مدیره)
  • سعید خلیلی زاده ماهانی (عضو اصلی هیات مدیره )
  • علیرضا پورصفر (عضو اصلی هیات مدیره )
  • علی اصغر محمدی ( عضو اصلی هیات مدیره )
  • محسن مجرین (خزانه دار)
  • مازیار میرحسینی  (دبیر انجمن )
  • سیده فاطمه قانونی ( دبیر اجرائی )

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت