تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • مجید نورانی  (رئیس هیات مدیره )
  • مسعود زارع عسکری  (نایب رئیس هیات مدیره )
  • هوشنگ نوری (عضو اصلی هیات مدیره )
  • امیر خسرو شهریاری (خزانه دار)
  • مهدی هاشمی (دبیر)

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت