تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • بابک اسماعیلی احمدآبادی (رئیس هیات مدیره )
  • محمدرضا مقدم (نایب رئیس هیات مدیره )
  • حسن نعمت (عضو اصلی هیات مدیره)
  • محمدعلی نژاد محمودی (عضو اصلی هیات مدیره)
  • جواد محمدمیرزائی (خزانه دار )
  • رضا اشرف زاده (دبیر)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت