اعضای هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن غذایی خانه صمت استان کرمان انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ مجمع عمومی عادی انجمن تخصصی صنایع همگن غذایی خانه صمت استان کرمان صبح امروز به منظور تعیین سمت‌های هیئت مدیره جدید در محل ساختمان شماره 2 خانه …

بیست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان، هم اکنون بیست و چهارمین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت استان …