تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • سینا مشکانی (رئیس هیات مدیره )
  • حسن علی احمدی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • سیامک نجار منصور (عضو اصلی هیات مدیره )
  • شیرزاد گرامی (خزانه دار)
  • رامشاد طهماسبی (دبیر)

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت