تصویر پروانه :

اعضای هیات مدیره:

  • علی ابراهیمی ( رئیس هیات مدیره )
  • سعید علیپور مقدم (نایب رئیس هیات مدیره )
  • منصور ترابی (عضو اصلی هیات مدیره )
  • مهدی نعمت (عضو اصلی هیات مدیره )
  • محمد ضیا ابراهیمی (خزانه دار)
  • مریم غفاری (دبیر)

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت