مرکز آمار گزارش شاخص قیمت تولید کننده سال ١٤٠٠ را منتشر کرد

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۳/۲۵

رشد ۹۰درصدی شاخص بهای تولیدکننده در بخش معدن

گزارش مرکز آمار از شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که شاخص بهای تولیدکننده در این سال، ۵۴.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز آمار با انتشار گزارشی، وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده، مشتمل بر پنج بخش «کشاورزی»،«معدن»، «صنعت»، «تولید برق» و «خدمات» را تشریح کرد. این گزارش نشان می دهد که شاخص کل قیمت تولیدکننده در ســال ١٤٠٠ معادل ٤٨٧,١ بوده که نسبت به سال قبل ٥٤.٣ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولید کننده در بخش معدن با 92.2 درصد نسبت به سایر بخش ها بیشترین افزایش را تجربه کرده است.

این گزارش، شاخص گــروه «کشاورزی» را در ســال ١٤٠٠ برابر با ٥٢٧,١ اعلام کرده که نسبت به سال قبل ٦٤.٣ درصد افزایش یافته است.همچنین شاخص گــروه « معدن» در ســال گذشته، معادل١٠٢٦,٠ برآورد شده که حاکی از رشد ٩٢.٩ درصدی نسبت به سال قبل است.

علاوه بر این، شاخص گــروه «صنعت» در این سال، برابر با ٦٠٥,٠ عنوان شده که نسبت به سال قبل ٥٦.٧ درصد افزایش یافته است. کمترین رشد مربوط به شاخص گروه تولید برق است که در سال گذشته رشد 19.4 درصدی را نسبت به سال قبل رقم زده است. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی اعلام کرده است که رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در مقایسه با سایر بخش ها، متناسب با افزایش تورم رشد نکرده که این امر به معنی رشد منفی قیمت های واقعی در این صنعت در قیاس با سایر فعالیت ها و بخش های اقتصادی است. 

در این گزارش همچنین، شاخص گــروه «خدمات» نیز ٣٧٤,٩ ارزیابی شده که افزایش ٤٦.٩ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.