اولین جلسه هیئت مدیره انجمن همگن صنایع غذایی خانه صمت استان کرمان برگزار گردید

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۹/۰۲

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان اولین جلسه هیئت مدیره انجمن همگن صنایع غذایی خانه صمت استان کرمان امشب با شش دستور کار در محل ساختمان شماره دو خانه صمت برگزار گردید.