بخش‌نامه‌ها: سازمان امور اقتصادی و دارایی

ابلاغ قضائی نحوه محاسبات تسهیلات بانکی مطابق بخشنامه های بانک مرکزی

دانلود فایل: ابلاغ قضائی نحوه محاسبات تسهیلات بانکی مطابق بخشنامه های بانک مرکزی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

دانلود فایل: بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24

دانلود فایل : بخشنامه درخصوص ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24

بخشنامه تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور

دانلود فایل : بخشنامه در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور

بخشنامه تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/09/01

بخشنامه درخصوص تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/09/01

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

دانلود فایل : قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

دانلود فایل : قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص اقدامات دستگاههای محتلف پیرامون اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

دانلود فایل : تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص اقدامات دستگاههای محتلف پیرامون اجرای ماده 6

قانون مالیاتهای مستقیم

فایل دانلود : قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه موضوع ارسال قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

دانلود فایل : بخشنامه ارسال قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

دستورالعمل معاون فنی و امور گمرکی در خصوص مکاتبات رسمی گمرکات اجرایی با دفتر تعیین تعرفه در رابطه با اعلام نظرهای این دفتر در پرونده های اختلافی

دانلود فایل : دستورالعمل معاون فنی و امور گمرکی در خصوص مکاتبات رسمی گمرکات اجرایی با دفتر تعیین تعرفه

بخشنامه موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده 63 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل : بخشنامه موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

دانلود فایل : بخشنامه ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

بخشنامه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

مصوبات بیست و دومین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

دانلود فایل : مصوبات بیست و دومین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

تصویبنامه درخصوص محاسبه هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

دانلود فایل : تصویبنامه درخصوص محاسبه هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

دستورالعمل موضوع چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتی

دانلود فایل : دستورالعمل موضوع چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتی

دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده 12 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398-07-21

دانلود فایل : دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد.

مصوبه نهایی مالیات بر ارزش افزوده

دانلود فایل : مصوبه نهایی مالیات بر ارزش افزوده

شیوه نامه تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات ارزش افزوده

دانلود فایل : 1شیوه نامه تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات ارزش افزوده

دستور العمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک ) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها

دانلود فایل : دستور العمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک ) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها

اعتبار بخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی

دانلود فایل : بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف