3مورد بخشنامه سال99 باعناوین جدید جهت دسترسی در خانه صنعت موجود می باشد

تاریخ انتشار:
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

1-اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال 99

2-ضوابط اجرایی قانون بودجه 99

3-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها درامر صادرات 

جهت استحضار اطلاع رسانی می شود. 

جهت دریافت متن بخشنامه ها با شماره 03432725798 تماس حاصل بفرمایید.