بیست و سومین جلسه کمیته تخصصی صنعت معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در حال برگزاری است

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۶/۲۸

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛ هم اکنون بیست و دومین جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در محل ساختمان شماره دو خانه صمت با هفت دستورکار در حال برگزاری است.