امهال بدهی واحدهای تولیدی دارای بدهی جاری تا پایان شهریورماه سال 1402

تاریخ انتشار:
۱۴۰۱/۰۸/۱۵

 باهدف مساعدت به بنگاه های تولیدی در سالی که مزین به نام «جهش تولید» می باشد، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت نمود و بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره 2 ذیل بند «الف» بخشنامه فوق الذکر تا پایان شهریورماه سال 1400 تمدید گردید.

براین اساس موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول مطالبات از آنها را که تمام و یا بخشی از آن غیرجاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ میزان 5/7 درصد از مانده بدهی و یا دوره تنفس شش ماهه در چارچوب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری امهال نماید.