احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴ : در ادامه این مسیر شرکت‌ها نیاز به حمایت دارند و باید شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های صنعتی …

امیر حسن زاده معادن اقتصادی استاندار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

امیر حسن زاده معادن اقتصادی استاندار در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴ : بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان به واحدهای تولید کرد همین اعتمادبه‌نفس است. شرکت‌ها به نسبت سال قبل هم بازاریابی …

شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

شهباز حسن پور نماینده کرمان و راور در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴ : از شرکت شهرک‌های صنعتی استان درخواست می‌کنم مجوزهایی بدون نام صادر کنند تا هر کارآفرین و سرمایه‌گذارانی …

حسین میجانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در بازدید از پاویون انجمن صنایع غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

حسین میجانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در بازدید از پاویون انجمن صنایع غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴: تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنایع غذایی در این پاویون حضور دارند، واحدهایی که عمدتاً بر پایه صادرات …

محمد صادق قناد زاده معاون ارتقای کسب و کار های بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴

محمد صادق قناد زاده معاون ارتقای کسب و کار های بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از پاویون انجمن مواد غذایی در نمایشگاه اگروفود۲۰۲۴: نمایشگاه اگروفود بزرگترین رویداد صنعت غذایی و کشاورزی در …