تفاهم نامه همکاری بین خانه صنعت،معدن و تجارت کرمان و بسیج مهندسین صنعتی کرمان امضا شد.

تاریخ انتشار:
2019/05/12

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت ، معدن و تجارت کرمان این تفاهم نامه به منظور بهره وری، ارتقا توانمندی و افزایش قابلیت در بنگاه های اقتصادی استان و بهبود محیط کسب و کار با الویت واحد های صنعتی و معدنی بین خانه صنعت ، معدن و تجارت کرمان و بسیج مهندسین صنعتی استان به امضا رسید