رییس انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید کرد: توسعه صنعت لوازم‌خانگی با تشکیل کانون دانش، صنعت و بازار

رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: با تشکیل کانون دانش، صنعت و بازار لوازم‌خانگی و شکل‌گیری تیمی متشکل از صنعتگران و دانشگاهیان، حرکت‌های مثمر ثمری برای توسعه این صنعت در آینده متصور …