تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • سید حسین مهاجرانی (رئیس هیات مدیره )
  • عباس عزیز زاده (نایب رئیس هیات مدیره )
  • احمد رضا نیک طبع (دبیر)
  • رضا انجم شعاع (خزانه دار)
  • یاسر مقصودی (عضو اصلی هیات مدیره )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت برگزاری