تصویر پروانه:

اعضای هیات مدیره:

  • علی ناروئی (رئیس هیات مدیره )
  • ناصر نادری (نایب رئیس هیات مدیره )
  • یادگار سلطانی نژاد (عضو اصلی هیات مدیره )
  • علی قرائی خضری ( خزانه دار)
  • مرتضی عبادی (دبیر)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت