تصویر پروانه :

اعضای هیات مدیره:

  • محمد حسین رشیدی کیا (رئیس هیات مدیره)
  • محمد سیف زاده کرمانی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • جواد پورشیری (خزانه دار )
  • امین مقیمی زاده (دبیر )

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت