اعضای هیات مدیره خانه صمت استان کرمان دوره چهارم 

 

آقای بابک اسمعیلی احمدآبادی 

 سمت : رئیس هیات مدیره

  نام انجمن:معادن فلزی   

     

 

آقای محمد امینیان

       سمت : نایب رییس       

     نام انجمن: صنایع غذایی     

                 

 

  آقای بابک شایسته

            سمت : عضو اصلی          

   نام انجمن:صنایع پلاستیک 

 

         آقای سینا مشکانی            

         سمت : عضو اصلی و خزانه دار         

  نام انجمن: انجمن سلولزی نساجی و صنعت چاپ

     

مشکاتی

 

آقای مجید نورانی 

            سمت : عضو اصلی             

 نام انجمن: برق و الکترونیک

     

آقای کیان سیدی   

    سمت : دبیر کل         

  

اعضای هیات مدیره خانه صمت استان کرمان دوره سوم

 

آقای جلیل کاربخش راوری  

 سمت : رئیس هیات مدیره

  نام انجمن: صنایع غذایی 

     

 

آقای سید حسین مهاجرانی

       سمت : نایب رییس       

     نام انجمن: سنگ های تزئینی و مصالح ساختمانی    

                 

 

  آقای محمد عرب نژاد

            سمت : خزانه دار          

   نام انجمن: خودرو و نیرو محرکه و قطعه سازی

 

 

         آقای سینا مشکانی            

         سمت : عضو اصلی          

  نام انجمن: انجمن سلولزی نساجی و صنعت چاپ

     

مشکاتی

 

آقای سید سعید زمان زاده 

            سمت : عضو اصلی             

 نام انجمن: پلاستیک

     

آقای کیان سیدی   

    سمت : دبیر کل         

  

اعضای هیات مدیره خانه صمت استان کرمان دوره دوم

 

آقای جلیل کاربخش راوری  

 سمت : رئیس هیات مدیره

  نام انجمن: صنایع غذایی 

     

 

آقای علی ناروئی

       سمت : نایب رییس       

    نام انجمن: معادن سنگ های تزئینی و مصالح ساختمانی    

                 

 

  آقای سیدحسین مهاجرانی 

            سمت : خزانه دار          

   نام انجمن: سنگ های تزئینی و مصالح ساختمانی

 

         آقای جواد شارعی حدادزاده           

         سمت : عضو اصلی          

  نام انجمن: کانی های فلزی و ریخته گری

     

 

آقای سعید فخاران 

            سمت : عضو اصلی             

 نام انجمن: کانی های غیر فلزی

     

آقای کیان سیدی   

    سمت : دبیر کل         

  

اعضای هیات مدیره خانه صمت استان کرمان دوره اول

 

آقای علی اکبر مشرفی  

 سمت : رئیس هیات مدیره

  نام انجمن: صنایع شیمیایی 

     

 

آقای محمدرضا معماری

       سمت : نایب رییس       

     نام انجمن:     

                 

 

 

  آقای علی ناروئی

            سمت : خزانه دار          

   نام انجمن: معادن سنگ های تزئینی و مصالح ساختمانی