تصویر پروانه :

اعضای هیات مدیره:

  • محمد علی نژادمحمودی ( رئیس هیات مدیره )
  • حسن باقرپور  (نایب رئیس هیات مدیره )
  • سیدعلی موسوی  (عضو اصلی هیات مدیره )
  • حسن درویس (عضو اصلی هیات مدیره )
  • حامد عاشورزاده (خزانه دار)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثب