تصویر پروانه :

اعضای هیات مدیره:

  • بابک شایسته (رئیس هیات مدیره)
  • محب صفی زاده (نایب رئیس اول هیات مدیره)
  • محمد علی خوارزمی  (نایب رئیس دوم هیات مدیره)
  • مهدی ضیاء ابراهیمی(عضو اصلی هیات مدیره)
  • سید سعید زمان زاده(عضو اصلی هیات مدیره )
  • میلاد دانشور (عضو اصلی هیات مدیره )
  • مرتضی حیدری (خزانه دار)
  • سید محمدحسین میرنجفی (دبیر)
  • آتاناز سیف الدینی (دبیر اجرائی )

آخرین وضعیت: ثبت شده و در حال فعالیت