اعضای هیات مدیره:

  • محمد حسین انجم شعاع ( رئیس هیات مدیره )
  • امیرعباس پور بحرینی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • مرتضی پور جعفری(دبیر)

آخرین وضعیت: ثبت شده