اعضای هیات مدیره:

  • محمدحسین انجم شعاع (رئیس هیات مدیره)
  • محمد کریم ابراهیمی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • امیرعباس پوربحرینی (عضو هیات مدیره)
  • مهدی رشیدی (عضو هیات مدیره)
  • مرتضی پورجعفری (خزانه دار)

آخرین وضعیت: انتخابات هیئت مدیره، در حال انجام مراحل ثبت