دکتر سعید عمرانی رییس کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون قضاییدادستان کل کشور

دکتر سعید عمرانی رییس کمیته حمایت قضایی از تولید و معاون قضایی دادستان کل کشور کسی که در این مملکت وارد حوزه کارافرینی و تولید می شود عاشق است زیرا اگر عاشق نبودند می توانستند …