در اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰ / ۰۱ / ۲۱ مورخ ۱۲مهر سال ۱۳۷۷ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی ، تقویت و مؤثرسازی نقش انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آن ها و وزارتخانه های ذیربط به خصوص وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر مؤسسات ، خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان که از این پس در این اساسنامه “خانه” نامیده می شود و غیرسیاسی و غیرانتفاعی است ، تأسیس می شود تا طبق مفاد این اساسنامه و در چهارچوب مقررات حاکم شروع به کار نموده و اداره خواهد شد .