چهارمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری چهارمین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

سومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری سومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.

دومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت  استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری دومین جلسه پیش کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دبیری خانه صمت استان خبرداد.