پنجمین پیش جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استانداری کرمان و دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری پنجمین پیش جلسه کارگروه رفع موانع تولیداستان به ریاست استانداری کرمان و دبیری خانه صمت استان در محل سالن …

دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست دکتر فدایی استاندار کرمان و دبیری خانه صمت استان در سال 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان دبیرکل این خانه از برگزاری دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید به ریاست دکتر فدایی استاندار کرمان و دبیری خانه صمت استان در استانداری …